Agility är en tävlinfgsform som går ut på att hunden tar sig igenom en hinderbana med olika typer av hinder.
Det är en fartfylld tävling som bygger på samarbete och harmoni mellan förare och hund,
lyhördhet, lydnad och kontakt.
Grundtanken är att agility ska vara roligt för förare och hund.

HINDERBESKRIVNING

A-HINDER
A-hindret måste ovillkorligen vara stabilt, får ej svikta och ytan måste vara halkfri.
Kontaktfält skall finnas på både upp- och nedfart och dessa skall vara i klart avvikande färg,
som även skall vara markerad på hindrets sidor.
Stegpinnar skall finnas på hela hindret, även om räfflad matta används.
Stegpinnarna får ej placeras på kontaktfältsgränserna,
utan skall placeras på jämnt avstånd på bägge sidor om dessa.

Korrekt utförande
Hunden skall själv klättra upp på uppfarten och klättra hela vägen ner.
Hunden skall vidröra kontaktfälten i respektive ände med minst en tass

BALANSBOM
Balansbommen måste ovillkorligen vara stabil, får ej svikta och ytan skall vara halkfri.
Kontaktfält skall finnas på både upp- och nedfart och dessa skall vara i klart avvikande färg,
som även skall vara markerad på hindrets sidor.
Stegpinnar skall finnas på hela upp- och nedfarten, även om räfflad matta används.
Dock skall ej stegpinnar finnas på mittsektionen.
Stegpinnar får ej heller placeras på kontaktfältsgränserna,
utan skall vara placerade på jämnt avstånd på bägge sidor om dessa

Korrekt utförande
Hunden skall själv klättra upp på uppfarten och klättra hela vägen ner.
Hunden skall vidröra kontaktfälten i respektive ände med minst en tass.


GUNGBRÄDA
Gungbrädan måste ovillkorligen vara stabil, får ej svikta och dess yta skall vara halkfri.
Kontaktfält skall finnas på bägge ändarna och dessa skall vara i klart avvikande färg,
som även skall vara markerad på hindrets sidor.
Stegpinnar får ej förekomma.

Korrekt utförande
Hunden skall själv gå upp på gungbrädan, gunga över så att denna slår i marken
och därefter gå av gungbrädan.
Hunden skall vidröra kontaktfälten i respektive ände med minst en tass.

HOPPHINDER / KOMBINATION
Infångarna skall vara stabila medan däremot de rivningsbara bommarna skall vara lätta att riva samt utförda av ett material som ej kan skada hunden.
Tjockleken på bommarna skall vara 28-50 mm (gäller översta bommen)
och dessa får ej ha vassa kanter.
Hindret kan variera i både form och färg.
Bommarnas färg bör avvika från bakgrunden så att hunden ser dem ordentligt.
Tvåfärgade bommar rekommenderas.

Korrekt utförande
Hunden skall hoppa över bommarna innanför infångarna utan att riva.

Maximalt tre (3) hopphinder kan användas i en kombination.

LÅNGHOPP
Får endast användas i en riktning med början vid den lägsta delen.

Korrekt utförande
Hunden skall hoppa rakt över hela hindret, mellan hörnpinnarna, utan att riva hindret.DÄCK
Däckets ram måste ovillkorligen vara stabil, och själva däcket skall vara stadigt förankrat i ramen. Fästena mellan däck och ram får ej vara av styv typ såsom järnstång eller liknande,
nylonband eller kätting rekommenderas.
Däckets innerkant måste vara täckt för att förhindra att hunden fastnar.

Korrekt utförande
Hunden skall själv hoppa igenom däcket.
Hunden får vidröra däcket.

RUND TUNNEL
Tunnelns längd och form kan varieras.
OBS ! Lös invändig spiral är ej tillåtet.
Tunneln ska ligga stabilt och bör därför kunna fästas i marken så att in-och utgång ligger stadigt.
Vid fastsättning får ej tunnelns dimension minskas allt för mycket.

Korrekt utförande
Hunden skall själv gå igenom tunneln.

PLATT TUNNEL
Den platta tunnelns nedhängande del får ej bestå av material,
som kan skapa elektricitet gentemot hundens päls.
Den får heller ej vara för tung så att hunden får problem att ta sig igenom,
ej heller så lätt att den fladdrar i vinden.
Ingången bör vara stabil och tung så risken minskas för att hunden skall trassla in sig i
den platta delen samt bör fästas i marken, så att ingången ligger stadigt.
Öppningen skall vara formad som ett upp- och nedvänt U.

Korrekt utförande
Hunden skall själv gå in i tunneln och själv forcera den platta delen.

BORD
Bordet måste ovillkorligen vara stabilt samt ha en halkfri bordsyta.

Korrekt utförande

Hunden skall själv hoppa upp på bordet och befinna sig på detta under 5 sekunder
medan domaren räknar.
Hundens position är ej reglerad.
Upphoppet skall ske via någon av de tre sidor som av domaren är betecknade ”godkända”,
vilken sida som är ”baksidan” meddelas före första start.
Domaren räknar ned sekunderna enligt följande:
”FEM - FYRA - TRE - TVÅ - ETT - KÖR”.
Hoppar hunden ner från bordet, avbryts ned-räkningen tills hunden åter befinner sig på detta.

SLALOM
Pinnarna skall stå på en linje och vara av trä eller av motsvarande styvhet.
Tjockleken på pinnarna skall vara mellan 30 - 50 mm.
Avståndet mellan pinnarna skall vara 45 - 50 cm för small och medium,
samt 55 – 65 cm för large.
Antalet pinnar kan vara 8, 10 eller 12.

Korrekt utförande

Hunden skall forcera slalomen genom att ta varannan pinne från höger,
varannan pinne från vänster.
Hunden måste börja gå in i slalomen på höger sida om den första pinnen.


I agility kan man tävla både individuellt och i lag.

Samtliga klasser indelas i tre storleksgrupper:
Small : Tillåten för hundar vars mankhöjd är max 34,99 cm
Medium : Tillåten för hundar vars mankhöjd är mellan 35,00 - 42,99 cm
Large : Tillåten för hundar vars mankhöjd är över 42,99 cm

Agilityklass I - III
Samtliga hinder bör ingå. I klass I är antalet kontaktfältshinder maximalt 3, i klass II, samt klass III maximalt 4.
Hunden skall ha uppnått 18 månaders ålder, senast dagen före tävlingstillfället.

Hoppklass I-III
A-hinder, balansbom, gungbräda samt bord ingår ej. Samtliga övriga hinder bör ingå.
Hunden skall ha uppnått 18 månaders ålder, senast dagen före tävlingstillfället.

Banområde och Agilitybana
Banområdet bör ej vara mindre än ca 25 x 35 meter.
Underlaget måste vara av sådant slag att hind-ren står stabilt.
Agilitybanan består av minst 14 och högst 20 hinderpassager. Banan får inte inledas eller av-slutas med ett balanshinder.
Däck och lång-hopp skall placeras så att hunden får en rak ansats mot hindret.
Banan får innehålla maximalt ett (1) slalomhinder och en (1) kombination, vilka får utföras endast en gång.
En kombination får bestå av maximalt tre hopp-hinder, denna räknas som en (1) hinderpassage.
Avståndet mellan övriga hinder skall vara 5 - 7 meter.
Ett avstånd på minst 6 meter skall finnas från banområdets gräns före första hindret, respektive efter sista hindret.


Före start, vid start och målgång
Hund får ej beträda banområdet under tävlingsdagen, utan tillstånd från tävlingsledaren.
Hund och förare ska tillsammans inträda på banområdet vid start. Föraren får därefter lämna hunden så långt denne önskar.
Loppet inleds med domarens visselsignal eller liknande. Tidtagning inleds först då hunden passerar startlinjen.
Tidtagning avslutas då hunden passerar över mållinjen eller har diskvalificerats.
Utför hunden tävlingshinder före start blir ekipaget diskvalificerat.

Domartecken samt felpoäng
Domaren visar med handtecken inne på banan de felpoäng ekipaget får.
En uppsträckt öppen hand betyder 5 felpoäng och en uppsträckt knuten näve betyder vägran.
Vid start och vid eventuell diskvalificering, blåser domaren i en visselpipa eller motsvarande.
Diskvalificeringen gäller endast den klass ekipaget deltog i. Ekipaget får därför deltaga i nästa klass.


Tidtagning
Endast hundens tid räknas, ej förarens.
Tidtagningen inleds då hunden passerar startlinjen och avslutas då den passerar mållinjen, eller har diskvalificerats.
Hundens tid från start till mål utgör bantiden.
Till varje bana bestämmer domaren en ideal-tid.
Domaren kan ändra idealtiden senast efter det att 5 hundar har gått i mål.
Maxtid är den tid hunden har på sig att ta sig runt banan och beräknas efter idealtiden.
Om maxtiden uppnås avbryts loppet och ekipaget är diskvalificerat.

Tidsfel
Ekipaget belastas med felpoäng för den del av hundens bantid som överskrider banans idealtid.
Felpoängen utgörs av den del av tiden, som överskrider fastställd idealtid, inklusive decimaler.

Allmänna banfel
Föraren får under loppets gång uppmuntra hunden med t ex röst och/eller handklappning
• föraren rör vid hunden under pågående lopp (5)
• hunden tar fysisk kontakt med föraren (5)
• föraren vidrör hinder (5)
• del av hopphinder faller vid kontakt med hund eller föraren, rivning (5)
• hunden stannar vid hindret (V)
• hunden passerar förbi hindret (V)

Diskvalificering
I följande situationer blir ekipaget diskvalificerat
• hunden utför fel hinder (”tar fel väg”) inne på banan
• hunden utför ett tävlingshinder en gång för mycket, t ex tar om hinder,
utan att dessförinnan vara dömd för vägran på det aktuella hindret
• hunden har ej avslutat ett hinder och påbörjar nästa, t ex hunden utför ett tävlingshinder
felaktigt vilket bedöms som vägran av domaren och fortsätter trots detta till nästa hinder
och påbörjar detta innan felet rättats till
• hunden genar igenom/över/under något tävlingshinder den ej skall utföra just då.
• hunden utför hindret från fel håll
• föraren utför hinder själv
• föraren passerar över eller under något hinder på banan
• föraren har något i handen på sin väg mellan start- och mållinje
• föraren håller i hunden eller hjälper den över hinder via fysisk kontakt
• hunden är ur förarens kontroll
• hunden vägrar tre gånger
• hunden överskrider maxtiden
• hunden beträder banområdet under tävlingsdagen utan tillstånd från tävlingsledningen
• hunden uträttar sina naturbehov inne på banområdet
• utomstående hjälper hunden och/eller föraren
• hunden startar med koppel och/eller halsband på sig
• godis/leksak eller liknande får ej förekomma på banområdet

I dessa fall blir ekipaget, såväl hund som förare, avstängt från vidare tävlan den aktuella tävlingsdagen.
• föraren agar eller ger hunden annat kraftigt obehag eller i övrigt uppträder olämpligt
• hundens deltagande strider mot Nationellt dopingreglemente för hund
• hund som vid något tillfälle under tävlingen uppträder olämpligt, biter funktionär
eller oprovocerat angriper annan person, eller hund, utesluts från vidare tävlan med efterföljande rapportering.


Vill du bygga dina egna agilitybanor på datorn, finns det ett program att ladda hem.
"Course Designer 3" heter programmet och kan testas gratis i 30 dagar.Copyright © Dario Lentini