LYDNADSKLASS 1
Total maxpoäng i Lydnadsklass 1 = 200 poäng
1:a pris 160-200 p
2:a pris 140-159,5 p
3:e pris 100-139,5 p

PLATSLIGGANDE
Koeff 3 / Maxpoäng 30

Förarna lägger hundarna bredvid varandra med ca 5 m mellanrum och avlägsnar sig gående omkring 20 m och stannar där vända mot och synliga för hundarna. Dessa skall kvarligga två minuter utan att förflytta sig. När föraren lämnar hunden får kommandot ”Stanna kvar” användas. På order av tävlingsledaren avhämtar förarna hundarna.

TANDVISNING / TILLGÄNGLIGHET
Koeff 1 / Maxpoäng 10

Momentet är obligatoriskt. Hunden skall vara kopplad. Domaren skall utan svårighet kunna kontrollera hundens bett. I bedömningen tas hänsyn till hundens allmänna uppträdande. Dvärghundar kan vid momentets utförande placeras på ett bord.

LINFÖRIGHET
Koeff 4 / Maxpoäng 40

Hunden förs i fritt hängande koppel och skall villigt och rakt följa föraren, gående på dennes vänstra sida med huvudet eller bogen i jämnhöjd med förarens knä. Linförighet skall prövas i vändningar och halter i vanlig marsch. Hunden ska även prövas under rak språngmarsch där märkbar tempoväxling ska föreligga. Då föraren gör halt, skall hunden utan kommando stanna i utgångsställning. Vid nytt marschanträde och vid förändring av gångart får kommandot upprepas.

LÄGGANDE
Koeff 2 / Maxpoäng 20

Momentet inleds med fritt följ. På kommando eller tecken skall hunden snabbt lägga sig. Platsläggande utförs under gång utan att föraren stannar. Föraren fortsätter ca 10 m, gör helt om halt och återvänder sedan till hunden på order av tävlingsledaren.

INKALLANDE
Koeff 3
/ Maxpoäng 30

Hunden lämnas i sittande ställning varefter föraren går ca 15 m i anvisad riktning. På tävlingsledarens order inkallas hunden.

STÅENDE
Koeff 3 / Maxpoäng 30

Momentet inleds med fritt följ. På kommando eller tecken skall hunden snabbt ställa sig. Stående utförs under gång utan att föraren stannar. Föraren fortsätter ca 10 m, gör helt om halt och återvänder sedan till hunden på order av tävlingsledaren.

APPORTERING
Koeff 1 / Maxpoäng 10

Hunden i utgångsställning. Hunden skall, efter order av tävlingsledaren, på kommando av föraren gripa en apportbock av trä, som av föraren hålls på lämpligt avstånd framför hundens nos. Hunden skall hålla apportbocken c:a 5 sek. Därefter skall föraren, på order av tävlingsledaren, kommendera hunden att avlämna apportbocken.

HOPP ÖVER HINDER
Koeff 2 / Maxpoäng 20

Hunden lämnas i sittande ställning på valfritt avstånd framför hindret. Föraren ställer upp på valfritt avstånd på motsatta sidan i riktning mot hindret. Innan föraren lämnar hunden får kommandot "stanna kvar" användas. På förarens kommando skall hunden hoppa fritt över hindret och inta utgångsställning. Hindret ska vara täckt och hopphöjden vara densamma som hundens mankhöjd, avrundad till närmaste 5 cm. På begäran av förarem kan höjden sättas högre, dock högst 1 meter.

HELHETSINTRYCK
Koeff 1 / Maxpoäng 10

Vid bedömning av helhetsintryck tas först och främst hänsyn till samarbetet mellan förare och hund såväl under som mellan momenten. Hänsyn skall även tas till arbetsglädje och arbetsvilja.

 

LYDNADSKLASS 2
Total maxpoäng i Lydnadsklass 2 = 200 poäng
1.a pris 160-200 p
2:a pris 140-159,5 p
3:e pris 100- 139,5 p

PLATSLIGGANDE
Koeff 4 / Maxpoäng 40

Förarna lägger hundarna bredvid varandra med ca 5 m mellanrum och avlägsnar sig gående utom synhåll för hundarna. Dessa skall kvarligga tre minuter utan att förflytta sig. När föraren lämnar hunden får kommandot ”Stanna kvar” användas. På order av tävlingsledaren avhämtar förarna hundarna.

FRITT FÖLJ
Koeff 3 / Maxpoäng 30

Hunden skall vara okopplad, kopplet skall vara undanstoppat och osynligt för hunden. Hunden skall villigt följa föraren, gående på dennes vänstra sida med huvudet eller bogen i jämnhöjd med förarens knä. Fritt följ skall prövas i olika gångarter och i samband med vändningar. Då föraren gör halt, skall hunden utan kommando stanna i utgångsställning. Vid nytt marschanträde och vid förändring av gångart får kommando upprepas.

LÄGGANDE
Koeff 1 / Maxpoäng 10

Momentet inleds med fritt följ. På kommando eller tecken skall hunden snabbt lägga sig. Platsläggande utförs under gång utan att föraren stannar. Föraren fortsätter ca 10 m, gör helt om halt och återgår sedan till hunden på order av tävlingsledaren.

INKALLANDE MED STÄLLANDE
Koeff 3 / Maxpoäng 30

Hunden lämnas i sittande ställning varefter föraren går 25-35 m i anvisad riktning. På tävlingsledarens order inkallas hunden. Vid utsatt markering beordras den stanna i stående ställning varefter den inkallas. Föraren skall utan order från tävlingsledaren själv ge kommando vid ställande. Kommando ges vid utsatt markering vid sidan av sträckan, väl synlig för föraren. Markeringen ska finnas vid halva sträckan. Order till föraren att inkalla hunden ges av tävlingsledaren.

SÄNDANDE MED STÄLLANDE
Koeff 3/ Maxpoäng 30

Ekipaget ställer upp på c:a 10 m avstånd mitt för en markerad ruta 3x3 meter. På kommando sänds hunden in i rutan där den kommenderas till stående. Föraren avgör själv när ståkommandot ges. Hunden ska efter ståkommandot förbli stående inom rutan i c:a 3 sek, varefter tävlingsledaren ger order att avhämta hunden.

APPORTERING
Koeff 2 / Maxpoäng 20

Hunden i utgångsställning. Sedan föraren kastat en av tävlingsledaren utlämnad apportbock av trä minst 10 m, skall hunden på kommando genast hämta föremålet, sätta sig framför eller vid sidan av föraren och på kommando avlämna föremålet.

FJÄRRDIRIGERING
Koeff 2 / Maxpoäng 20

Hunden lägges efter tävlingsledarens order, varefter föraren beger sig ca 5 m från hunden. Föraren skall sedan, med röst och/eller tecken, fyra gånger kommendera hunden till sättande/ läggande. Föraren återgår till hunden på tävlingsledarens order.

FRITT HOPP ÖVER HINDER
Koeff 2 / Maxpoäng 20

Hunden skall från utgångsställning på kommando hoppa fritt över hindret. På kommando skall hunden sätta sig på andra sidan och förbli sittande till dess tävlingsledaren beordrar föraren kommendera återhopp. Föraren avgör själv när hunden skall sättas på andra sidan hindret. Hindret skall vara täckt och hopphöjden vara densamma som hundens mankhöjd, avrundad till närmaste 5 centimeter. På begäran av föraren kan höjden sättas högre, dock högst 1 meter.

HELHETSINTRYCK
Koeff 1 / Maxpoäng 10

Vid bedömning av helhetsintryck tas först och främst hänsyn till samarbetet mellan förare och hund såväl under som mellan momenten. Hänsyn skall även tas till arbetsglädje och arbetsvilja.

 

LYDNADSKLASS 3
Total maxpoäng i Lydnadsklass 3 = 320 poäng
1:a pris 256-320 p
2:a pris 224-255,5 p
3:e pris 192-223,5 p

 

SITTANDE I GRUPP
Koeff 2 / Maxpoäng 20

Förarna sätter hundarna bredvid varandra med c:a 5 meters mellanrum och avlägsnar sig gående c:a 20 meter och stannar där vända och synliga för hundarna. Dessa skall kvarsitta 1 min utan att förflytta sig. Innan föraren lämnar hundarna får kommandot "Stanna kvar" användas. På order av tävlingsledaren återgår förarna samtidigt till hundarna

 

PLATSLIGGANDE
Koeff 2 / Maxpoäng 20

Förarna lägger hundarna bredvid varandra med ca 5 m mellanrum och avlägsnar sig gående utom synhåll för hundarna. Dessa skall kvarligga fyra minuter utan att förflytta sig. När föraren lämnar hunden får kommandot ”Stanna kvar” användas. På order av tävlingsledaren avhämtar förarna hundarna.

 

FRITT FÖLJ
Koeff 4 / Maxpoäng 40

Hunden skall vara okopplad, kopplet skall vara undanstoppat och osynligt för hunden. Hunden skall villigt följa föraren, gående på dennes vänstra sida med huvudet eller bogen i jämnhöjd med förarens knä. Fritt följ skall prövas i olika gångarter och i samband med vändningar. Då föraren gör halt, skall hunden utan kommando stanna i utgångsställning. Lydnadsprov Klass III Hunden skall även prövas vid förflyttningar från halt 2 till 3 steg i olika riktningar samt i vändningar på stället. Vid nytt marschanträde, förändring av gångart, sidoförflyttningar samt vändningar på stället får kommandot upprepas.

 

SÄTTANDE
Koeff 3 / Maxpoäng 30

Momentet inleds med Fritt följ. På kommando ska hunden snabbt sätta sig. Sättandet utförs under gång utan att föraren stannar.Föraren fortsätter gående c:a 10 meter, gör helt om halt och återgår sedan till hunden på tävlingsledarens order.

 

INKALLANDE MED STÄLLANDE OCH LÄGGANDE
Koeff 4 / Maxpoäng 40

Hunden lämnas i liggande ställning varefter föraren går 25-35 m i anvisad riktning. På tävlingsledarens order inkallas hunden. Vid utsatt markering beordras den stanna i stående ställning. Efter nytt inkallningskommando nedläggs hunden vid nästa utsatta markering, varefter den inkallas. Föraren skall utan order från tävlingsledaren själv ge kommando vid ställande samt läggande. Kommando ges vid utsatta markeringar vid sidan av sträckan, vilka skall vara väl synliga för föraren. Dessa skall finnas vid en tredjedel av sträckan respektive två tredjedelar av sträckan. Order till föraren att inkalla hunden ges av tävlingsledaren.

 

SÄNDANDE MED PLATSLÄGGANDE OCH INKALLNING
Koeff 4 / Maxpoäng 40

Hunden sänds från 25 m håll mot en markerad ruta 3 x 3 m. När hunden nått rutan nedläggs den. Föraren ges sedan order att förflytta sig mot rutan, ca 2 m från denna görs höger alt vänster om marsch och efter ca 10 m på nytt höger alt vänster om marsch mot utgångspunkten. Ca 10 m efter andra höger- alt vänstervändningen inkallas hunden under fortsatt marsch. Vid återkomsten till utgångspunkten görs halt. Föraren äger rätt att rikta in hunden innan momentet påbörjas.

 

 

 

APPORTERING OCH HOPP ÖVER HINDER
Koeff 3 / Maxpoäng 30

Hunden i utgångsställning. Sedan föraren kastat ett av tävlingsledaren utlämnat metallföremål, skall hunden på kommando genast hämta föremålet, sätta sig framför eller vid sidan av föraren och på kommando avlämna föremålet.

 

APPORTERING AV METALLFÖREMÅL
Koeff 2 / Maxpoäng 20

Hunden i utgångsställning. Sedan föraren kastat ett av tävlingsledaren utlämnat metallföremål minst 10 meter, skall hunden på kommando hämta föremålet, sätta sig framför eller vid sidan av föraren och på kommando avlämna föremålet.

 

VITTRINGSPROV OCH APPORTERING
Koeff 4 / Maxpoäng 40

Till varje förare överlämnas vid moment ”Fritt följ” ett apportföremål. Föraren markerar på föremålet sitt startnummer och behåller föremålet tills vittringsprovet. Föraren överlämnar apportföremålet till tävlingsledaren, vilken lägger ut detta tillsammans med fem identiska föremål ca 10 m från ekipaget. Hunden skall identifiera och apportera förarens föremål.

 

FJÄRRDIRIGERING
Koeff 4 / Maxpoäng 40

Hunden lägges efter tävlingsledarens order, varefter föraren beger sig ca 15 m från hunden. Föraren skall sedan, med röst och/eller tecken, sex gånger kommendera hunden till ställande/ sättande/läggande. Hunden avhämtas på tävlingsledarens tillsägelse.

 

LYDNADSKLASS ELIT
Total maxpoäng i Lydnadsklass ELIT = 320 poäng
1:a pris 256-320 p
2:a pris 224-255,5 p
3:e pris 192-223,5 p

 

SITTANDE I GRUPP I 2 MINUTER
Koeff 3 / Maxpoäng 30

Tiden för momentet tas från det ögonblick då förarna försvunnit ur hundarnas åsyn. Momentet bör utföras med minst 3 hundar i gruppen. Vid endast en deltagare och där ej lämpliga hundar finns att använda, får momentet genomföras med endast en hund. Sedan förarna lämnat hundarna, får hundarna inte påverkas genom kommandon, tecken eller dylikt.

 

PLATSLIGGANDE I GRUPP I 4 MINUTER MED STÖRNING
Koeff 2 / Maxpoäng 20

Tiden för momentet tas från det ögonblick då förarna försvunnit ur hundarnas åsyn. Momentet bör utföras med minst 3 hundar i gruppen. Sedan förarna lagt ner och lämnat hundarna, får hundarna inte påverkas genom kommandon, tecken eller dylikt.

 

FRITT FÖLJ
Koeff 3 / Maxpoäng 30

Fritt följ skall provas i olika tempo (normal, långsam och språngmarsch) i samband med riktningsförändringar, svängar och helomvändningar. Den okopplade hunden skall villigt följa sin förare, gå till vänster om föraren med huvudet eller skuldran i höjd med förarens vänstra knä. När föraren stannar måste hunden omedelbart och utan kommando inta utgångsställning. Föraren skall under momentets genomförande röra sina armar på ett naturligt sätt. Hunden skall även prövas vid förflyttningar från halt två till tre steg i olika riktningar samt i vändningar på stället. Vid nytt marschanträde, förändring av tempo, sidoförflyttningar samt vändningar på stället får kommandot upprepas.

 

STÅ, SITT OCH LIGG UNDER MARSCH
Koeff 3 / Maxpoäng 30

Momentet utförs under marsch i en 10 x 10 meters fyrkant med hunden på insidan (vänster sväng). Hunden skall snabbt reagera på stå, sitt och ligg vid kommando. Förare och hund ställer upp mitt på en av sidorna av fyrkanten. Föraren skall sedan ställa, sätta respektive lägga hunden mitt på var och en av de följande sidorna. Då hunden placeras i en position går föraren ett varv och tar sedan med hunden vid passerandet, för att kommendera den till nästa position mitt på nästa sida, respektive efter sista positionen göra halt vid utgångsläget. Föraren äger rätt att kommendera ”Fot” vid passerande av hunden.

 

INKALLANDE MED STÄLLANDE OCH LÄGGANDE
Koeff 4 / Maxpoäng 40

Hunden lämnas i liggande ställning varefter föraren går 25-35 m i anvisad riktning. På tävlingsledarens order inkallas hunden. Vid utsatt markering beordras den stanna i stående ställning. Efter nytt inkallningskommando nedläggs hunden vid nästa utsatta markering, varefter den inkallas. Föraren skall utan order från tävlingsledaren själv ge kommando vid ställande samt läggande. Kommando ges vid utsatta markeringar vid sidan av sträckan, vilka skall vara väl synliga för föraren. Dessa skall finnas vid en tredjedel av sträckan respektive två tredjedelar av sträckan. Order till föraren att inkalla hunden ges av tävlingsledaren.

 

SÄNDANDE MED DIRIGERING, PLATSLÄGGANDE OCH INKALLNING
Koeff 4 / Maxpoäng 40

Hunden skickas till en kon ca 10 meter från startpunkten. Hunden kommenderas till stående vid konen och skall bli stående inom en cirkel med en radie av 2 meter från konen. Efter ca 3 sekunder beordras föraren att sända hunden till en ruta som är 3 x 3 meter placerad ca 25 meter från startpunkten. När hunden nått rutan nedläggs den. På tävlingsledarens order skall föraren gå mot hunden. Ca 2 meter från rutan kommenderas föraren att vinkla och efter ca 10 meter att vinkla ytterligare en gång och därefter gå mot startpunkten. Efter ca 10 meter beordrar tävlingsledaren föraren att kalla in hunden under fortsatt marsch. Vid återkomsten till utgångspunkten görs halt.

 

 

 

APPORTERING MED DIRIGERING
Koeff 3 / Maxpoäng 30

Tre träapporter placeras ut lätt synliga på rad med ca 5 meters mellanrum. Föraren och hunden placeras ca 20 meter från apporten i mitten. Föraren ges order att skicka hunden fram till en kon ca 10 meter från startpunkten. Hunden kommenderas till stående vid konen och skall bli stående inom en cirkel med en radie av 2 meter från konen. Efter ca 3 sekunder beordras föraren att dirigera hunden till den lottade apporten (vänster eller höger) och hunden skall då apportera och därefter avlämna apporten korrekt.

 

APPORTERING AV METALLFÖREMÅL OCH HOPP ÖVER HINDER
Koeff 3 / Maxpoäng 30

Föraren, med hunden i utgångsställning, står vänd mot ett hinder på ett avstånd av ca 3 meter. Sedan föraren kastat en av tävlingsledaren utlämnad metallapport över hindret skall hunden på kommando hoppa över hindret, hämta föremålet, hoppa tillbaka över hindret och därefter sätta sig framför eller vid sidan av föraren och på kommando avlämna föremålet. Hindret skall vara 1 meter brett, täckt och hopphöjden densamma som hundens mankhöjd, avrundat till närmaste 10 centimeter. På begäran av föraren kan höjden sättas högre, dock högst 1 meter.

 

VITTRINGSPROV OCH APPORTERING
Koeff 3 / Maxpoäng 30

Till varje förare överlämnas vid moment ”Fritt följ” ett apportföremål vilket föraren märker med ekipagets startnummer. Detta föremål överlämnas till tävlingsledaren vid början av momentet. Föraren ombeds att vända sig om och tävlingsledaren lägger ut förarens föremål - utan att vidröra detta - ca 10 m från föraren tillsammans med 5 liknande vidrörda föremål. På tävlingsledarens order kommenderar föraren hunden att apportera (förarens föremål). Hunden skall kunna välja ut förarens föremål, apportera och avlämna detta korrekt.

 

FJÄRRDIRIGERING
Koeff 4 / Maxpoäng 40

Till varje förare överlämnas vid moment ”Fritt följ” ett apportföremål vilket föraren märker med ekipagets startnummer. Detta föremål överlämnas till tävlingsledaren vid början av momentet. Föraren ombeds att vända sig om och tävlingsledaren lägger ut förarens föremål - utan att vidröra detta - ca 10 m från föraren tillsammans med 5 liknande vidrörda föremål. På tävlingsledarens order kommenderar föraren hunden att apportera (förarens föremål). Hunden skall kunna välja ut förarens föremål, apportera och avlämna detta korrekt.
    Copyright © Dario Lentini