UTDRAG UR TEXT
UTSTÄLLNINGS- och CHAMPIONATSBESTÄMMELSER
SKK
2011-01-11- 2011-12-31

REGLER FÖR BEDÖMNING

KVALITETS-
BEDÖMNING

 

Kvalitetsbedömning innebär att hund bedöms och tilldelas pris efter sin exteriör
och mentalitet i jämförelse med rasstandardens krav,
utan hänsyn till övriga i klassen deltagande hundar.
När kvalitetsbedömning tillämpas kan ett flertal hundar tilldelas samma kvalitetspris.

 EXCELLENT

 

Hund som mycket väl motsvarar rasens standard, och som presenteras i utmärkt kondition, visar ett harmoniskt välbalanserat temperament, håller utmärkt klass och har en utmärkt helhet. Dess utmärkta kvaliteter i förhållandetill rasidealet tillåter att domaren kan bortse från smärre detaljfel. Hunden måste ha tydlig könsprägel.

 

VERY GOOD

Hund som väl motsvarar rasens standard, som är välbalanserad och i god kondition. Smärre fel kan tolereras, men inga som negativt påverkar helhetsintrycket. Denna bedömning kan endast ges till en hund av mycket god klass.

GOOD

 

 

Hund som motsvarar rasens standard och vars exteriöra fel är av mindre framträdande karaktär.

 

 

SUFFICIENT

Hund som motsvarar rasens standard men som inte har rasens alla karaktärsdrag eller har bristande fysisk kondition.

DISQUALIFIED

 

 

 

Ska tilldelas hund som

a) är exteriört otypisk för rasen eller har fel som anges som diskvalificerande i rasens standard.
b) har sådana anatomiska defekter att de väsentligt påverkar hundens hälsa och sundhet, med särskilt beaktande av rasens ursprung/funktion/användningsområde.
c) hanhund som inte har normalt utvecklade och normalt belägna testiklar.
d) i ringen visar aggressivitet eller tydligt flyktbeteende, dvs då hund kastar sig paniskt iväg från domaren och det inte finns någon möjlighet att närma sig hunden på naturlig väg.

Domaren ska särskilt signera Disqualified i resultatlistan om detta utdelats med anledning av punkt d) ovan.
Andra avvikelser i mentaliteten ska bedömas enligt rasstandardens krav.
Orsak till Disqualified ska alltid anges i domarkritik och resultatlista.

 CANNOT BE JUDGED

 

 

Hund, som visas i sådant skick att domaren inte kan bilda sig en säker uppfattning om dess kvalitet, kan i undantagsfall tilldelas omdömet Cannot be judged (KEP). Exempel på detta är om hunden har uppenbara brister i uppvisnings- och ringkultur (såsom ovana vid koppel eller valpigt temperament) eller visas i dålig kondition (är överdrivet mager eller fet). Detsamma kan gälla en så nyligen trimmad hund, att domaren inte kan göra en säker bedömning av kvaliteten på hundens hårlag. Vidare kan en hund på grund av skada visa upp sig så illa, att dess rörelser är svårbedömda.HP

 

 

Särskilt lovande valp kan tilldelas hederspris (Hp). I avels- och uppfödarklass ges Hp till grupper av enhetlig och utmärkt kvalitet.

 CK


En i alla avseende typiskt och korrekt byggd hund med så framträdande förtjänster och så oväsentliga fel, att den är ett utmärkt avelsresultat, kan anses vara av certifikatkvalitet (Ck). Ck kan tilldelas så många hundar som domaren anser är av certifikatkvalitet.


 

KONKURRENS-
BEDÖMNING

 

 

Konkurrensbedömning innebär att i klassen deltagande hundar inbördes placeras i ordningen
1:a 2.a 3:a 4:a

 

KLASSINDELNING OCH BEDÖMNINGSORDNING


KLASSER

 

VALPKLASS 1
4-6 Månader
( inofficiell, OBS! Ej SKK ) 

Denna klass är endast öppen för hund som den dag den ställs ut uppnått 4 månaders ålder men inte fyllt
6 månader.
I denna klass tillämpas endast konkurrensbedömning.
HP kan tilldelas särskilt lovande valpar.
Bästa valp med HP tävlar vidare i finaltävlingarna om dagens bästa valp.
Valpklass 1 kan arrangeras på specialklubbsutställningar.

 

VALPKLASS 2
6-9 Månader

( inofficiell )

 

 

Denna klass är endast öppen för hund som den dag den ställs ut uppnått 6 månaders ålder men inte fyllt
9 månader.
I denna klass tillämpas endast konkurrensbedömning.
I valpklass förekommer även Disqualified och Cannot be judged.
HP kan tilldelas särskilt lovande valpar.
Bästa valp med HP tävlar vidare i finaltävlingarna om dagens bästa valp.

 

JUNIORKLASS
9-18 Månader

( junkl )

 

 

Denna klass är öppen för hund som den dag den ställs ut uppnått 9 månaders ålder men inte fyllt 18 månader. (OBS! Hundar i denna klass äger inte rätt att tävla om CACIB)
I denna klass tillämpas kvalitetsbedömning.
Hund som tilldelas excellent ska tävla vidare i juniorkonkurrensklass.

 


JUNIOR-
KONKURRENSKLASS
( junkk )

 

 

Denna klass är obligatorisk för hund som vid aktuell utställning tilldelats excellent i juniorklass.
I denna klass tillämpas konkurrensbedömning.
Ck tilldelas en i alla avseende typiskt och korrekt byggd hund med så framträdande förtjänster och så oväsentliga fel, att den är ett utmärkt avelsresultat.
Hund som tilldelats Ck ska tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass.

 

 

UNGHUNDSKLASS
15-24 Månader

(ukl )

 

 

Denna klass är öppen för hund som den dag den ställs ut uppnått 15 månaders ålder men inte fyllt 24 månader.
I denna klass tillämpas kvalitetsbedömning.
Hund som tilldelas excellent ska tävla vidare i unghundskonkurrensklass.

 

 

UNGHUNDS-
KONKURRENSKLASS

( ukk )

 

 

Denna klass är obligatorisk för hund som vid aktuell utställning tilldelats excellent i unghundsklass.
I denna klass tillämpas konkurrensbedömning.
Ck tilldelas en i alla avseende typiskt och korrekt byggd hund med så framträdande förtjänster och så oväsentliga fel, att den är ett utmärkt avelsresultat.
Hund som tilldelats Ck ska tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass

 

ÖPPEN KLASS
15- Månader
( ökl )

 

Denna klass är öppen för hund som den dag den ställs ut uppnått 15 månaders ålder.
I denna klass tillämpas kvalitetsbedömning.
Hund som tilldelats excellent ska tävla vidare i öppen klass konkurrens .

 

 

ÖPPEN KLASS
KONKURRENS

( ökk )

 

 

Denna klass är obligatorisk för hund som vid aktuell utställning tilldelats excellent i öppen klass.
I denna klass tillämpas konkurrensbedömning.
Ck tilldelas en i alla avseende typiskt och korrekt byggd hund med så framträdande förtjänster och så oväsentliga fel, att den är ett utmärkt avelsresultat.
Hund som tilldelats Ck ska tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass.

 

CHAMPIONKLASS
15- Månader
( chkl )

 

 

 

Denna klass är öppen för hund som tilldelats internationellt, svenskt eller annat av SKK godkänt nationellt utställningschampionat och som den dag den ställs ut uppnått 15 månaders ålder.
Hund som tilldelats svenskt utställningschampionat får anmälas endast i championklass alternativt i veteranklass om hunden den dag den ställs ut uppnått 8 års ålder.
I denna klass tillämpas kvalitetsbedömning.
Hund som tilldelats excellent ska tävla vidare i championkonkurrensklass.

 

 

CHAMPIONKLASS
KONKURRENS
15- Månader
( chkk )

 

 

Denna klass är obligatorisk för hund som vid aktuell utställning tilldelats excellent i championklass.
I denna klass tillämpas konkurrensbedömning.
Ck tilldelas en i alla avseende typiskt och korrekt byggd hund med så framträdande förtjänster och så oväsentliga fel, att den är ett utmärkt avelsresultat.
Hund som tilldelats Ck ska tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass.

 

VETERANKLASS
8- År

( vetkl )

 

 

Denna klass är öppen för hund, som den dag den ställs ut uppnått 8 års ålder.
(OBS! Hundar som anmälts till denna klass äger inte rätt att tävla om CACIB).
I denna klass tillämpas kvalitetsbedömning.
Hund som tilldelats excellent ska tävla vidare i veterankonkurrensklass.

Denna klass är öppen för hund som samma dag som utställningens början
uppnått 8 års ålder. I denna klass tillämpas konkurrensbedömning.

VETERANKLASS
KONKURRENS
8- År

( vetkk )

 

Denna klass är obligatorisk för hund som vid aktuell utställning tilldelats excellent i veteranklass.
I denna klass tillämpas konkurrensbedömning.
Ck tilldelas en i alla avseende typiskt och korrekt byggd hund med så framträdande förtjänster och så oväsentliga fel, att den är ett utmärkt avelsresultat
Hund som tilldelats Ck ska tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass.
Bästa veteran med excellent tävlar i finaltävlingarna om dagens bästa veteran

 

BÄSTA HANHUNDSKLASS
( bhkl )
BÄSTA TIKKLASS
( btkl )

 

 

Denna klass är obligatorisk för hanhund respektive tik som vid aktuell utställning tilldelats CK.
I dessa klass tillämpas konkurrensbedömning.
Bästa hanhund och bästa tik ska tävla vidare om Bäst i Rasen ( BIR ) och Bäst i Motsatt kön ( BIM ).

CERTIFIKAT tilldelas bäst placerade hanhund resp. tik som är berättigad att tävla om certifikat.

CERTIFICAT D'APTITUDE AU CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE BEAUTE'
( CACIB )
Vid internationella utställningar ska hanhund och tik var för sig tävla om
intrenationellt utställningscertifikat CACIB och Reserv- CACIB.
CACIB kan föreslås till bäst placerade hund i Bästa hanhunds resp.
Bästa tikklass, som är berättigad att tävla om CACIB.
Reserv- CACIB kan föreslås till närmast placerad hund i Bästa hanhunds resp.
Bästa tikklass som är berättigad att tävla om CACIB.

 

 

 

BÄST I RASEN
( BIR )
BÄST I MOTSATT KÖN
( BIM )

 

 

 

 

 

Denna klass är obligatorisk för bästa hanhund och bästa tik
från bästa hanhunds- resp. bästa tikklass.
I denna klass utses Bäst i Rasen (BIR ) och Bäst i Motsatt kön ( BIM ).

Hund som blivit BIR tävlar vidare i finaltävlingarna om Bäst i Gruppen ( BIG ).

 

 

 

 

 

AVELSKLASS
( avelskl )

 

 

 

Denna klass är öppen för:

1) Hanhund som deltar med en grupp om fyra avkommor undan minst två tikar
2) Tik som deltar med en grupp om fyra avkommor

Avelshunden / tiken ska delta i avelsklassen och presenteras tillsammans med gruppen.
Avelshunden / tiken ska vid aktuell eller tidigare utställning
erhållit lägst 3:e pris vid kvalitetsbedömning.
Samtliga i gruppen ingående hundar ska vid aktuell utställning vara bedömda i officiell klass
och får därvid inte ha tilldelats 0 pris eller KEP.
En och samma avelshund / tik får delta med endast en avelsgrupp av rasen.
I gruppen ingående avkommor måste vara av samma rasvariant.
I denna klass tillämpas ej kvalitetsbedömning,
1:a pris, 2:a pris, 3:e pris och 4:e pris.
Gruppens genomsnittliga kvalitet ifråga om enhetlighet i typ och helhetsintryck
är avgörande framför de i gruppen ingående hundarnas enskilda kvalitet.
Grupper av enhetlig och utmärkt kvalitet tilldelas HP.
Bästa avelsgrupp med HP tävlar vidare i finaltävlingarna.

 

 

 

 

UPPFÖDARKLASS
( uppfkl )

 

 

 

 

 

 

 

Denna klass är öppen för en grupp om fyra hundar av samma ras
som har ett och samma kennelnamn eller är uppfödda av
en och samma person eller grupp av personer.
Om flera personer är uppfödare ska samtliga anges som uppfödare.
En och samma uppfödare får delta med endast en grupp av samma ras.
Samtliga i gruppen ingående hundar ska vid aktuell utställning vara bedömda
i officiell klass och får därvid ej ha tilldelats 0 pis eller KEP.
I denna klass tillämpas ej kvalitetsbedömning
1:a pris, 2:a pris, 3:e pris och 4:e pris.
Gruppens genomsnittliga kvalitet ifråga om enhetlighet i typ och helhetsintryck
är avgörande framför de i gruppen ingående hundarnas enskilda kvalitet.
Grupper av enhetlig och utmärkt kvalitet tilldelas HP.
Bästa uppfödargrupp med HP tävlar vidare i finaltävlingarna.

 

 

FINALTÄVLINGAR

Finaltävlingar är en inofficiell tävlingsform som utöver tävlan om
Bäst i Gruppen ( BIG ) och Best in Show ( BIS )
även omfattar tävlan om dagens bästa valp, veteran, avelsgrupp
och uppfödargrupp samt juniorhandling.

BÄST I GRUPPEN ( BIG )

Grupp 8 Stötande hundar, Apporterande hundar och vattenhundar
Denna grupptävlan är en konkurrenstävling.
De fem bästa hundarna inom varje grupp placeras
och vinnande hund tilldelas Bäst i Gruppen (BIG).

BEST IN SHOW ( BIS )
BIG- vinnande hundar tävlar mot varandra om utställningens vackraste hund,
Best in Show ( BIS ).


CHAMPIONAT

Grupp 8 / Cocker Spaniel

SVENSK UTSTÄLLNINGSCHAMPION
SEUCH

Tre Certifikat i Sverige utdelade av minst två domare.
Ett certifikat ska ha utdelats efter att hunden fyllt 24 månader.
Lägst 3:e pris på jaktprov i något nordiskt land.

 

SVENSK UTSTÄLLNINGSCHAMPION
Enbart utställning
SEU(u)CH

Tre Certifikat i Sverige utdelade av minst två domare.
Ett certifikat ska ha utdelats efter att hunden fyllt 24 månader.

NORDISK
UTSTÄLLNINGSCHAMPION

NORDUCH

Tilldelas den hund som erhållit godkänt utställningschampionat
i tre av de nordiska länderna.

INTERNATIONELL
UTSTÄLLNINGSCHAMPION

INTUCH

Två CACIB utdelade i två länder av två domare samt jaktprovsmerit.
Minst ett år och en dag ska ha förflutit mellan första och sista CACIB.

 

SVENSK
JAKTPROVSCHAMPION
SEJCH

 

Tre 1:a pris i elitklass på jaktprov för spaniel i Sverige utdelade v minst två domare.
Placering 1-4 på officiellt spanielmästerskap får tillgodoräknas som ett 1:a pris i elitklass.
Lägst 2:a pris vid kvalitetsbedömning efter 15 månaders ålder på utställning.

 

SVENSK
AGILITYCHAMPION
SEAGCH

Tre Certifikat erövrade i officiell agilityklass lll på tävling i Sverige.

SVENSK
AGILITYCHAMPION HOPP
SEAG(HOPP)CH

Tre Certifikat erövrade i officiell hoppklass lll på tävling i Sverige.

NORDISK
AGILITYCHAMPION
NORDAGCH

Godkänt agilitychampionat i tre av de nordiska länderna.

INTERNATIONELL
AGILITYCHAMPION
INTAGCH

Två CACIAG, utdelade i två olika länder för två domare.
Minst ett år och en dag ska ha förflutit mellan första och sista CACIAG.
Lägst 2:a pris vid kvalitetsbedömning efter 15 månaders ålder på internationell utställning.

SVENSK
DRAGPROVSCHAMPION
SE(DRAG)CH

Tre Certifikat på dragprov i Sverige anordnade av Svenska Brukshundsklubben.

SVENSK
FREESTYLECHAMPION
SE FREECH

Tre certifikat erövrade i officiell freestyleklass III på tävling i Sverige.

SVENSK
RAPPORTPROVSCHAMPION
SERPCH

Tre Certifikat på SBK's bruksprov, kategori Rapport.

SVENSK
SPÅRPROVSCHAMPION
SESPCH

Tre Certifikat på SBK's bruksprov, kategori Spår.

SVENSK
SÖKPROVSCHAMPION
SESÖCH

Tre Certifikat på SBK's bruksprov, kategori Sök.

SVENSK
VALLHUNDSCHAMPION
SV(F)CH
SV(N)CH

Tre Certifikat vid vallhundsprov på får eller nöt i Sverige.

SVENSK
LYDNADSCHAMPION
SELCH

Tre 1:a pris i elitklass på lydnadsprov i Sverige

NORDISK
LYDNADSCHAMPION
NORDLCH

Godkänt lydnadschampionat i tre av de nordiska länderna.

INTERNATIONELL
LYDNADSCHAMPION
INTLCH

Två CACIOB utdelade i två länder av två domare.
Minst ett år och en dag ska ha förflutit mellan första och sista CACIOB.
Lägst 2:a pris vid kvalitetsbedömning efter 15 månaders ålder på internationell utställning.

SVENSK
VILTSPÅRPROVCHAMPION
SEVCH

Tre 1:a pris i öppen klass, utdelade av minst två domare,
på viltspårprov efter 1992-01-01 i Sverige.
Minst ett 1:a pris ska vara erövrat på ordinarie viltspårprov.

 


Copyright © Dario Lentini